Nishi-Yoshino '03
g '03-03-05`07

Photos taken by SyuTyuSen using Nikon COOLPIX 950 --> PhotoShop 7.0


E{ .. Laboratory Test of Muddy Water.

J_ .. Sarutani Dam.

gꔭd .. Nishi-Yoshino No.1 Power Station.

g񔭓d .. Nishi-Yoshino No.2 Power Station.

TOP